ഭീമൻ ചേന

ചെറിയ ഇനം ചേനയാണ് കൃഷിക്കും, വിപണനത്തിനും സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്

മലബാറിലെ ഭഷ്യയോഗ്യമായ കാർഷിക വിളകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചേന. ചെറിയ ഇനം ചേനയാണ് കൃഷിക്കും, വിപണനത്തിനും സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വലിയ ഇനം ചേനയും ഇന്ന് കൃഷിചെയ്തുവരുന്നു. അത്തരം കാഴ്ചകളിലേക്ക്  ഒന്ന് പോയി നോക്കാം.

വയറിനുള്ളിൽ ഭ്രൂണവുമായി നവജാത ശിശു

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like