ഫിസിക്കൽഫിറ്റ്നസ്സും സ്പോർട്സ് ബോധവൽക്കരണ പ്രോഗ്രാമും | Class 1 To 4 | Episode -4

ഓൺലൈൻ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, സ്പോർട്സ് ബോധവൽക്കരണ പ്രോഗ്രാഎൽ‌എൻ‌സി‌പി‌ഇ എസ്‌ഐയുമായി സഹകരിച്ച് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ.

കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, സ്പോർട്സ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി.

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 3 വിഭാഗങ്ങളായി ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like