ഇഞ്ച - ഔഷധ സസ്യം

 ഇഞ്ചയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്

പഴമക്കാർ ഇഞ്ച ഉപയോഗിച്ചാണ് തേച്ചു കുളിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, മൃദുവായി നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ഇഞ്ച വനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ശേഖരിച്ച്  കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഔഷധ സസ്യമായ ഇഞ്ചയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കാം.

കൂവ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like