മോഹൻലാന്റ പച്ചക്കറി തോട്ടം

പൂർണ്ണമായും  ജൈവരീതിയിൽ ലാലേട്ടൻ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിതോട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകളിലൂടെ

അഭിനയത്തിലും, പാചക കലയിലും മികവ് തെളിയിച്ച  മലയാളിയുടെ പ്രിയ മോഹൻലാൽ, ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ്. പൂർണ്ണമായും  ജൈവരീതിയിൽ ലാലേട്ടൻ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിതോട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകളിലൂടെ.

ക്ഷീര കർഷകനാണെന്ന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടൻ ജയറാം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like