കൈരളിക്കായി പിറന്നാൾ ഗാനം - സുരഭില കേരളം

ഓരോ കേരളപ്പിറവിയും ഒരു പുത്തൻ ഉണർവാണ്

കേരള പിറവി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വയനാട് പുൽപള്ളി സംഗീത സല്ലാപം കൂട്ടായ്മ ഗാനവിരുന്ന് ഒരുക്കി. ഓരോ കേരളപ്പിറവിയും ഒരു പുത്തൻ ഉണർവാണ്. ശ്രീ. C. D ബാബു, ശ്രീമതി. ബിന്ദു ബാബുവും ചേർന്ന്  അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗാനം കേട്ട് നോക്കാം

തോന്നൽ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like