പ്രണയം ഒരു സുജൂദല്ലെ

പല നിറങ്ങളും, ഭാവങ്ങളുമുള്ള പ്രണയത്തെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം 

മലയാളിയുടെ പ്രിയ ഗായിക റിമി ടോമിയുടെ ഗാനങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പല നിറങ്ങളും, ഭാവങ്ങളുമുള്ള പ്രണയത്തെ സുജൂദല്ലെ  എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ റിമിടോമി മനോഹരമായി പാടി അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം.

നന്നാവാൻ എന്താ പോംവഴി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like