തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 26

തിരക്കഥാകൃത്ത് ഹീറോയെ തച്ചുടക്കുന്നത് എന്തിന്?

തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ അവരുടെ ഹീറോകളെ തച്ചുടക്കുന്ന കാഴ്ച മഹത്തരമായ പല സിനിമകളും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശക്തവും അർത്ഥ സമ്പൂർണവുമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ തച്ചുടക്കലിന് പിന്നിലുള്ള സാങ്കേതികതയാണ് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

00:45 Not physical but internal.

01:12 Which type of hero is breakable?

01:40 Hero's misbelief is the source of the hero's weakness.

02:15 How and when the breaking happens? 

05:34 Every decision he makes throughout the story has led the hero to breaking. Hero is to blame for his own ruin.

06:03 Few questions. 

06:16 What does this disaster specifically mean to my protagonist and to society? 

06:43 How does it force them to realise that they are the one to blame for this crisis?

07:18 Is your hero ready to go to the extreme to achieve his essence?

07:51 It is not like a bombing.

08:29 Conclusion 

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

കഥാപാത്രങ്ങളെ ശക്തമാകുന്ന Character Arc എങ്ങനെ എഴുതാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like