കപ്പ വാട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

കപ്പവാട്ടൽ എങ്ങനെ എന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ

മലബാറിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കപ്പ. കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആയിരുന്നു കപ്പ കൃഷിയും, അത് വാട്ടി ഉണക്കി ഭക്ഷണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതും. പണ്ട് കാലത്ത് കപ്പ വാട്ടി ഉണങ്ങൽ ഒരു ഉത്സവം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് പുതു തലമുറ യിൽ ചിലരെങ്കിലും ഈ രീതി പിന്തുടരുന്നു.

പാൽപ്പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിർമിക്കാം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like