ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കാം യോഗയിലൂടെ - അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച് അഞ്ജനേയസനം

യോഗ എന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശിക്ഷണമാണ്. ഇത് മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് യോഗ. അഞ്ജനേയസനം ശരീരത്തിന്റെയും  ഇടുപ്പിന്റെയും വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന യോഗാസനയാണ് . മാത്രമല്ല ഈ യോഗാസനം നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൂട്ടാനും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. 

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like