വിലയേറും കരി മഞ്ഞൾ

നിത്യജീവിതത്തിലെ ഭാഗമായ മഞ്ഞളിലെ, കരിമഞ്ഞൾ എന്ന ഇനം വളരെ പോഷക മൂല്യം നിറഞ്ഞതും, വിലയേറിയതുമാണ്. ഒരു കിലോയ്ക്ക് മൂവായിരത്തി 3356  രൂപ വരെ വിലയുള്ള കരിമഞ്ഞൾ പരിചയപ്പെടാം.

കിരിയാത്ത്, ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയു ള്ള ത്രീ ദോഷശമനി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like