ഹൃദയ താളത്തിലൊരു ഭക്തി ഗാനം

കുഞ്ഞുനാളിൽ ഈശോയെ കാണുവാനായി

ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുളള ഭക്തിയോടെ പിതാവായ ഈശോയെ കാണാനെത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ താളമാണ് ഈ ഗാനം. 

പുത്തൻ പാന

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like