ഇറച്ചി പുട്ട്

പാചകത്തിൽ  കരവിരുത് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ അന്നമ്മ ചേടത്തിയുടെ ഇറച്ചി പുട്ട്

ഇറച്ചി ഏതും ആകട്ടെ പുട്ടിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇവരണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഇറച്ചി പുട്ട് ആയാലോ, അതികേമം. ഈ പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതോ, പാചകത്തിൽ  കരവിരുത് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ അന്നമ്മ ചേടത്തിയും.. 

ആ പാചക പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയ്‌ നോക്കി വരാം ഇങ്ങനെ എന്ന്.

മസാല ദോശയും ചില സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കഥകളും

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like