ആവിയിൽ വേവിച്ച പുത്തൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്

നമുക്കത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുത്തൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം

പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളൊരിടമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള. എന്നാൽ നമുക്കത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുത്തൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. മലയാളികൾക്ക് അത്ര സുപരിചിതൻ അല്ലെങ്കിലും, റവ ആവിയിൽ വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഭവം മംഗ്ളൂരിലെ ഒരു പമ്പരാഗത പലഹാരമാണ്. ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റായും നാലുമണി പലഹാരമായും കഴിക്കാവുന്ന പുണ്ടിയെ പരിചയപ്പെടാം...

സ്പെഷ്യൽ ഇടിയിറച്ചി

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like