ചൈതന്യം നിലനിർത്താം യോഗയിലൂടെ -അദ്ധ്യായം മൂന്ന് താഡാസനം

താഡാസനം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ശ്വസനവ്യവസ്ഥ, ദഹനവ്യവസ്ഥ, രക്തചംക്രമണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിച്ച്  കാൽമുട്ടുകൾക്കും തുടകൾക്കും കണങ്കാലുകൾക്കും ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ശരീരം കൂടുതൽ  വഴക്കമുള്ളതാവുകയും  ചെയ്യുന്നു.


ചൈതന്യം നിലനിർത്താം യോഗയിലൂടെ -അദ്ധ്യായം രണ്ട് അധോ മുഖ സ്വാനാസന

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like