ചെന്താമര

സന്തോഷ്‌ അട്ടപ്പാടിയുടെ നാടൻ പാട്ട്

സന്തോഷ്‌ അട്ടപ്പാടി എൽസ മീഡിയയിലൂടെ മനോഹരമായി ചെന്താമര എന്ന നാടൻ പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട് നോക്കാം.

കള മൊഴിയുടെ മനോഹരമായ കള കളകൂജനം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like