ന്യൂ ഇയർ സോങ്

എൽസ മീഡിയ പുതിയ രീതിയിൽ പുതുവത്സര ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

മ്യൂസിക്, ഓർച്ചേസ്ട്രേഷൻ, എഡിറ്റ്‌, ഡയറക്ഷൻ: ജോർജ് കോര എൽസ മീഡിയ

വോക്കൽ :- വിനു വയനാട്

ക്യാമറ : ശിവപ്രസാദ്

ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് : നിശ്ചിത്

ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തിൽ - ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like