ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തിൽ - ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം

ഒരു മഞ്ഞു കാലത്തിൽ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഭൂജാതനായ ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം മനോഹരമായി എൽസ മീഡിയ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, വോക്കൽ, ആലാപനം: എൽസ മീഡിയ ഡയറക്ടർ. ജോർജ് കോര

വരികൾ, ക്യാമറ : ശിവപ്രസാദ്

 ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് : നിശ്ചിത്

ഈശോ നിൻ മഹത്വം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like