ചെന്താമര ചേലുള്ള പെണ്ണേ

ഈ മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്, വയനാട് ജില്ലയിലെ അചൂർ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ചന്ദന ആണ്

വയനാട് ജില്ലയിലെ ട്രൈബൽ മ്യൂസിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ആണ് ജോർജ് കോര ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന എൽസ മീഡിയ. ട്രൈബൽ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പാടാനുള്ള കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണിവർ.

ഇസ്തക്കോ.. ഇസ്തക്കോ പാടി തകർത്ത് മഞ്ജു വാര്യർ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like