മാരിവിൽ പൂക്കളം

ഓണപ്പാട്ടുകളുമായി  മലയാള തിരുമുറ്റത്ത് പൂക്കളങ്ങൾ നിറയുന്ന ഓണക്കാലം വരവായി

രചന , സംഗീതം : വിനോദ് പുൽപ്പള്ളി

നിർമ്മാണം : ബിജു പുൽപള്ളി

ഡയറക്ഷൻ : മനോജ് പുൽപ്പള്ളി

കോറസ് : കണ്ണൻ തളിക്കുളം ബിജീഷ് തളിക്കുളം ഷൈജു

ഓർക്കസ്ട്ര : രവീന്ദ്രൻ ചിത്രാംബരി തൃശ്ശൂർ

മൂക്കുത്തിപ്പെണ്ണാൾ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like