കിവി - ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ള പഴം

കിവിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

സ്വാദിഷ്ടമായ, പുളിരസത്തോടു കൂടിയുള്ള കിവിയുടെ ജന്മദേശം തെക്കൻ ചൈനയാണ്. 1904 - ൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ചൈനയിൽ നിന്നും കിവി പഴത്തിന്റെ വിത്ത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു നടുകയും അവ വളർന്ന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ദേശീയപക്ഷിയായ  കിവിയുടെ  തൂവലുമായി അതീവ സാമ്യമുള്ളതിനാൽ അവർ ഈ പേര് പഴത്തിന് നൽകി.വള്ളിയായി പടരുന്ന ഈ ചെടി  ഇന്ന് കേരളത്തിലും  കൃഷിചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.

ദന്തപ്പാല

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like