വണ്ണം കുറക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ്‌

പലരുടെയും പ്രധാന പ്രശനമാണ് വണ്ണം വെക്കുന്നത്

പലരുടെയും പ്രധാന പ്രശനമാണ് വണ്ണം വെക്കുന്നത്. അതിന് പല വ്യായാമ മുറകളും നമ്മൾ നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഷണത്തിൽ കൂടി നിയന്ത്രണം വന്നാൽ മാത്രമെ ഇതിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയൂ.

അത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ട് നോക്കാം

ഔഷധങ്ങളുടെ കലവറ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like