പഴവും ഗോതമ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഒരടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം


മലയാളിക്കെന്നും പ്രിയങ്കരമാണ് പുഴുങ്ങി  എടുക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ.ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എല്ലാത്തരം രോഗികൾക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നാലുമണി പലഹാരമായി പഴവും ഗോതമ്പും ഉപയോഗിച്ച് പുഴുങ്ങി അട ആയാലോ?

മോഹൻലാൽ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like