ആയുർവേദ ജീവന പഞ്ചമൂലം - ശതാവരി കിഴങ്ങ്

വള്ളിയായി കയറി പടരുന്ന ശതാവരി കിഴങ്ങിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം

ശതാവരി ധാരാളമായി നമ്മുടെ തൊടിയിൽ വളർന്നു വരുന്നുവെങ്കിലും, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം അത്രകണ്ടു പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല. ശതാവരി കിഴങ്ങ് ഔഷധമായും,  അച്ചാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പണ്ടുമുതൽ ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. വള്ളിയായി കയറി പടരുന്ന ശതാവരി കിഴങ്ങിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം.

തുമ്പപ്പൂവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like